Aetna Better Health of Ohio (Medicare-Medicaid)

Find more information here about your Medicare-Medicaid benefits through Aetna Better Health of Ohio.

This information is not a complete list. The benefit information is a brief summary, not a complete description of benefits. For more information contact the plan or read the Aetna Better Health of Ohio Member Handbook.

 

ATTENTION: If you speak Spanish or Somali, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-855-364-0974 (TTY: 711), 24 hours a day, 7 days a week. The call is free.

ATENCIÓN: Si habla inglés o somalíes, tiene a sudisposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-364-0974 (TTY: 711), durante las 24 horas, loos 7 días de la semana. La llamada es gratuita.

FIIRI: Haddii aad ku hadasho isbaanish ama ingiriis, adeegyada lluqadda, oo bilaash ah, ayaa laguu heli karaa adiga. Wac 1-855-364-0974 (TTY: 711), 24 saacadood maalintii, 7 maalmood todobaadkii. Wicitaanku waa bilaash.