Skip to main content

Non-discrimination Notice

Aetna complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex. Aetna does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.

Aetna:

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

 

If you need a qualified interpreter, written information in other formats, translation or other services, call the number on your ID card or  1-800-385-4104 (TTY: 711).

 

If you believe that Aetna has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can file a grievance with our Civil Rights Coordinator at:

 

Address:        Attn: Civil Rights Coordinator

                           PO Box 818001              

                          Cleveland, OH 44181-8001

 

Telephone:     1-888-234-7358 (TTY 711)

 

Email:             MedicaidCRCoordinator@Aetna.com

 

You can file a grievance in person or by mail or email. If you need help filing a grievance, our Civil Rights Coordinator is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201, 1-800-368-1019(TDD: 1-800-537-7697).

 


Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

 

Aetna is the brand name used for products and services provided by one or more of the Aetna group of subsidiary companies, including Aetna Life Insurance Company, and its affiliates.

 

Multi-language Interpreter Services

 

ENGLISH: ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call the number on the back of your ID card or 1-800-385-4104 (TTY: 711).

 

SPANISH: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al número que aparece en el reverso de su tarjeta de identificación o al 1-800-385-4104 (TTY: 711).

 

KOREAN: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 귀하의 ID 카드 뒷면에 있는 번호로나 1-800-385-4104 (TTY: 711) 번으로 연락해 주십시오.

 

VIETNAMESE: CHÚ Ý: nếu bạn nói tiếng việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Hãy gọi số có ở mặt sau thẻ id của bạn hoặc 1-800-385-4104 (TTY: 711).

 

CHINESE: 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電您的 ID 卡背面的電話號碼或 1-800-385-4104 (TTY: 711)

 

ARABIC:

ملحوظة: إذا كنت تتحدث باللغة العربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل على الرقم الموجود خلف بطاقتك الشخصية أو على الرقم 4104-385-800-1 (للصم والبكم: 711)

 

TAGALOG: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng wikang Tagalog, mayroon kang magagamit na mga libreng serbisyo para sa tulong sa wika. Tumawag sa numero na nasa likod ng iyong ID card o sa 1-800-385-4104 (TTY: 711).

 

PERSIAN:

اگر به زبان فارسی صحبت می کنید، به صورت رایگان می توانید به خدمات کمک زبانی دسترسی داشته باشید. با شماره درج شده در پشت کارت شناسایی یا با شماره 4104-385-800-1 (TTY:711) تماس بگیرید.

 

AMHARIC: ማሳሰቢያ:- አማርኛ የሚናገሩ ከሆነ ያለ ምንም ክፍያ የቋንቋ  ድጋፍ አገልግሎቶችን ማግኘት ይችላሉ።  በእርስዎ አይዲ ካርድ ጀርባ ወዳለው ስልክ ቁጥር ወይም በስልክ ቁጥር 1-800-385-4104 (TTY: 711) ይደውሉ።

 

URDU:

توجہ دیں: اگر آپ اردو زبان بولتے ہیں، تو زبان سے متعلق مدد کی خدمات آپ کے لیے مفت دستیاب ہیں۔ اپنے شناختی کارڈ   پر رابطہ کریں۔  (TTY: 711) 1-800-385-4104 کے پیچھے موجود نمبر پر یا

 

FRENCH: ATTENTION: si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le numéro indiqué au verso de votre carte d’identité ou le 1-800-385-4104 (ATS: 711).

 

RUSSIAN: ВНИМАНИЕ: если вы говорите на русском языке, вам могут предоставить бесплатные услуги перевода. Позвоните по номеру, указанному на обратной стороне вашей идентификационной карточки, или по номеру 1-800-385-4104 (TTY: 711).

 

HINDI: ध्यान दें: यदि आप हिंदी भाषा बोलते हैं तो आपके लिए भाषा सहायता सेवाएं नि:शुल्क उपलब्ध हैं। अपने आईडी कार्ड के पृष्ठ भाग में दिए गए नम्बर अथवा 1-1800-385-4104 (TTY: 711) पर कॉल करें।

 

GERMAN: ACHTUNG: Wenn Sie deutschen sprechen, können Sie unseren kostenlosen Sprachservice nutzen. Rufen Sie die Nummer auf der Rückseite Ihrer ID-Karte oder 1-800-385-4104 (TTY: 711) an.

 

BENGALI: লক্ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলায় কথা বলেন, তাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা উপলব্ধ আছে। আপনার পরিচয়পত্রের উল্টোদিকে থাকা নম্বরে অথবা 1-800-385-4104 (TTY: 711) নম্বরে ফোন করুন।

 

KRU: TÛ DƐ NÂ JÍÉ BÒ: Ɛ yemâ wlu bɛ̀ɛ̀ ^n a po Klào Win, néé â-a win kwa cɛtiyɔ+ ne-là, I bɛlé-ò bi

má- ò mû bó k ò putu bɔ̀. Da nɔbâ né  ɛ́  nea-ó  n-à jíé jipolê katéh jɛ́ ná kpóh,mɔ̀ó 1-800-385-4104(TTY:711).

 

IGBO (IBO): NRỤBAMA: Ọ bụrụ na ị na asụ Igbo, ọrụ enyemaka asụsụ, n’efu, dịịrị gị. Kpọọ nọmba dị n’azụ nke kaadị ID gị ma ọ bụ 1-800-385-4104 (TTY: 711).

 

YORUBA: ákiyési: Ti o ba sọ Yorùbá, áwọn olùránlowo ipésé édé ti wa ni le fùn o loféé, pe nonbá ti o wá léyin káádi idánimo ré tábi 1-800-385-4104 (TTY: 711).

 

Also of interest: